Instagram
www.msterle.blogspot.si

Matevž Sterle


Matevž Sterle (Samozaposleni v kulturi; konservator-restavrator, slikar in videast) je bil rojen 11. 8. 1895 v Ljubljani. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, smer grafični oblikovalec, se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Na smeri restavratorstvo je diplomiral leta 2014 in za diplomo prejel študentsko Prešernovo nagrado ALUO UL.
Posveča se slikarstvu, grafiki, fotografiji, videu ter občasno tudi prostorskim postavitvam. Je senzibilen avtor, ki se ga dotakne in ga nato ustvarjalno angažira marsikatero stanje, situacija ali dogodek. V njegovih delih je mnogo simbolnega, asociativnega, metaforičnega, posredno izrečenega in izrazno globokega. Verjame v sporočilno vrednost ustvarjenega in družbeno angažiranost likovnega dela. » V njegove slike vstopa govorica kritičnega, angažiranega umetnika, avtorja, ki zna svojo idejo zaplesti v posredno izraženo, ki jo zna zaviti v humor, pa čeprav govori o resnih temah in razkriva svoje kritično neposredne misli. Njegova govorica je prodorna ter premore aktualnost in iskrenost likovnega jezika, v bistvu pa je tradicionalna, zapisana vsemu tistemu, kar potrjuje večni obstoj klasičnega slikarskega medija in njegove izraznosti, ki kljub vdoru novih medijev, še vedno ohranja ustvarjalno draž. Čeprav je v marsikaterem svojem delu »klasicist«, pa ni konzervativen in njegove stvaritve niso reproduktivnega značaja.«¹
Svoja dela je predstavil na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah, udeležuje se likovnih srečanj in kreativnih taborov, ter je kreativno prisoten tudi socialnih omrežjih.
Eden izmed njegovih zadnji projektov je projekt Divji mož, alterego s katerim premošča prepad med konvencionalno rabo slikarskega medija in potrebam po njegovi novi uporabi. Podobe s slik, risb in grafik tako pogosto zapustijo varno razstavno okolje in se na vsakdanjih, pogosto celo banalnih, predmetih zrcalijo kot odraz človeštva in opomin družbi.

////////////////////

Matevž Sterle (self-employed artist, conservator-restorer, painter and video artist) was born on 11. 8. 1895 in Ljubljana. After graduating from the High School for Design and Photography, majoring in graphic designer, he entered Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. He graduated in restoration-conservation in 2014 and received a student Prešeren Award.
His field of work is painting, graphics, photography, video, and occasionally installations.

He is a sensitive author who is often touched and then creatively engaged by different states, situations or events. Artworks are symbolic, associative, metaphorical, indirectly imposed and expressive. He believes in meaningful value and social engagement of art work. “In his paintings you can see critical, committed artist, an author who knows his idea to express indirectly and wrap it in humor, even the serious topics, that are revealed through his critical thoughts. His artistic language is pervasive and instantaneous, as well as traditional. Committed to existence of an eternal classic medium of painting, its expression and creative allure, despite the prevalence of new media. Although he could be “classicist”, he is not a conservative and his works are not in reproductive nature.”¹

His work has been presented in numerous solo and group exhibitions, he attends creative camps and is creatively present in social media. One of his latest projects is the project called Wild Man, the alter ego, which bridges the gap between conventional use of the medium of painting and demand for its new use. Images of the paintings, drawings and graphics so often leave safely of exhibition environment as everyday objects and reflection of humanity and reminder to the society.

 
¹ Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka / art historian and art critic